Lidhu me ne

Termat e përdorimit

Përmbajtja

1. Rregullat dhe përkufizimet e përgjithshme
2. Përmbajtja dhe shërbimet e portalit dhe përdorimi nga lexuesit
3. Materialet dhe përmbajtja e dërguar nga lexuesit
4. Qasja dhe disponueshmëria e shërbimit; Përdorimi i lidhjeve
5. Deklaratat e Përgjegjësisë dhe Garancive
6. Mbrojtja e të dhënave personale

 

26/08/2018 -
  1. RREGULLAT E PËRGJITHSHME DHE PËRKUFIZIME

Duke përdorur shërbimet që lidhen me portalin loveinalbania.com, lexuesi kërkohet që të përmbushë kushtet dhe termat e përdorimit të specifikuara më poshtë.

LOVE IN ALBANIA rezervon të drejtën për të modifikuar, shtuar ose hequr disa nga këto kushte, duke ua zbuluar palëve të interesuara publikimin e ndryshimeve në portal ose përmes e-mailit. Secilit lexues kërkohet të verifikojë periodikisht këto kushte për t’u siguruar që çdo ndryshim të ndodhë pas azhornimit të fundit të portalit. Sidoqoftë, përdorimi i portalit dhe shërbimeve të tij nënkupton pranimin e ndryshimeve që kanë ndodhur ndërkohë.

Nëse ndryshimet nuk janë pranuar, përdoruesi mundet në çdo kohë të anuloje abonimin tij në portal. Kjo realizohet duke dërguar një kërkesë me e-mail në info@loveinalbania.al. Vazhdimi i përdorimit të shërbimit nënkupton pranimin e kushteve të reja.

LOVE IN ALBANIA rezervon të drejtën për të modifikuar, pezulluar dhe/ose pjesërisht të ndërpresë shërbimet, duke përfshirë qasjen në bazën e të dhënave ose përmbajtjen. LOVE IN ALBANIA mund të paraqesë gjithashtu kufizime të qasjes ose shërbimit, tërësisht ose pjesërisht, pa njoftim paraprak dhe pa përgjegjësi për kufizimin e shërbimit.

Shërbimet që ofrohen brenda portalit:

  • Regjistrim
  • Newsletter
  • Komente
  • Njoftime

 

  1. PËRMBAJTJA DHE SHËRBIMET E PORTALIT DHE PËRDORIMI NGA LEXUESIT

Të gjitha materialet dhe artikujt e publikuar nga LOVE IN ALBANIA, kur nuk janë specifikuar, mund të riprodhohen në çdo format, me kusht që të specifikohet burimi (duke përfshirë përkthimin origjinal dhe emrin e autorit), lidhjen me portalin ose tërë artikullin në rastin e sintezës së një ose disa pjesëve të tij.

Për ripublikim kërkohet një email njoftues në redaksinë e LOVE IN ALBANIA. Email: info@loveinalbania.al

 

  1. MATERIALET DHE PËRMBAJTJA E DËRGUAR NGA LEXUESIT

Lexuesi angazhohet në rastin e komenteve të shkruajë në gjuhën e shkrimit të artikullit. Lexuesi nuk mund të postojë, shpërndajë ose publikojë përmbajtje të pahijëshme, pornografike, abuzive apo të ndonjë titulli të paligjshëm.

Lexuesit nuk mund të postojnë informacione konfidenciale ose të identifikojnë personalisht të dhënat personale të lexuesit, duke përfshirë, ndër të tjera, numrat e kartës së kreditit, kodin fiskal dhe numrin e kartës së identitetit. Lexuesi nuk mund të postojë informacione të tilla si fjalëkalimi, emrat e përdoruesit, numrat e telefonit, adresat e emailit të lexuesve të tjerë, përveç nëse ato janë të arritshme për publikun në internet.

Lexuesi pajtohet të mos mbajë qëndrime të dhunshme për të sulmuar të tjerët, por duhet të tregohet i përmbajtur nga përdorimi i termave shpifëse. Gjithashtu lexuesi angazhohet të mos nxisë komente me mesazhe të përsëritura, me qëllim prishjen e diskutimeve apo mesazhe që përfshijnë reklama për shitjen e produkteve apo shërbimeve .

Lexuesi merr përsipër të përdorë një gjuhë të respektueshme, duke pasur parasysh se komuniteti rritet vetëm nëse anëtarët e saj ndihen të pranuar dhe të respektuar. Lexuesi pajtohet të mos përdorin terma të dhunshme ose që diskriminojnë në bazë të racës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, paaftësisë fizike ose mendore etj. Përdorimi i gjuhës së dhunshme do të rezultojë në pezullimin e menjëhershëm dhe largimin nga të gjitha ose një pjesë e shërbimeve të portalit loveinalbania.al.

Lexuesi pajtohet të pranojë diskutimet por të shmangë proceset gjyqësore. Në një komunitet të lirë dhe të hapur për diskutimet dhe mendimet e të gjithëve, është e natyrshme që mund të ketë mosmarrëveshje midis tyre. LOVE IN ALBANIA nxit diskutimet dhe mirëpret debatet në hapësirat e paracaktuara për këtë qëllim, por çdo sulm individual do të interpretohet si një shkelje e drejtpërdrejtë e këtyre normave të sjelljes dhe do të justifikojë dëbimin e menjëhershëm dhe përfundimtar nga të gjitha ose disa prej shërbimeve të portalit.

Komentet mund të përdoren vetëm për qëllime jo komerciale.

Lexuesi është personalisht përgjegjës për përmbajtjen e mesazheve të tyre. Duke dërguar materiale, lexuesi lejon publikimin dhe modifikim e tij në portal dhe përdorimin nga e botuesit për qëllimet e tyre promovuese. Materiali nuk do të kthehen dhe do të mbetet pjesë e pasurisë së LOVE IN ALBANIA. Administratori i portalit përjashtohet nga çdo përgjegjësi për humbjen apo shkatërrimin e materialit të paraqitur.

Rregullat e përmendura në këtë artikull mbulojnë çdo lloj përmbajtjeje të krijuar nga lexuesi duke përdorur shërbimet e ofruara nga portali.

 

  1. HYRJA DHE DISPONUESHMËRIA E SHËRBIMIT; PËRDORIMI I LIDHJEVE

Portali loveinalbania.com përmban lidhje me burime të tjera në internet. Botuesi nuk është përgjegjës për qasjen dhe disponueshmërinë efektive të burimeve të tilla jashtë portalit të saj ose përmbajtjes së saj. Prandaj, lexuesi është i ftuar të kontaktojë me administratorin ose webmasterin e portaleve apo shërbimive të tilla të jashtme në qoftë se hasen probleme në lidhje me përmbajtje të tilla.

 

  1. DEKLARATAT E PËRGJEGJËSISË DHE GARANCISË

Duke hyrë në portalin dhe shërbimet e tij, lexuesi angazhohet për:

Mos-përdorimin e portalit për realizimin e qëllimeve të paligjshme ose si një mjet për të ditur apo për të shpërndarë ndonjë material apo përmbajtje për kryerjen e ndonjë aktiviteti të paligjshëm;

Mos-përdorimin e portalit për transmetimin apo vendosjen e viruseve apo ndonjë material tjetër që është shpifëse, fyese, të pahijëshme ose kërcënuese ose që në njëfarë mënyre mund të krijojë bezdi, shqetësim apo ndonjë paragjykim;

Mos e përdorni portalin për të bërë një shkelje ndaj personave ose kompanive (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të drejtën e autorit ose të drejtat e privatësisë);

Mos e përdorni portalin për të përcjellë materiale për qëllime reklamimi dhe / ose promocionale pa lejen me shkrim të botuesit.

Lexuesi gjithashtu garanton se përmbajtja që dërgohet portalit nëpërmjet llogarisë së tij vjen nga një person në  moshë madhore. Për të miturit materialet duhet të kontrollohen dhe autorizohen nga prindërit.

LOVE IN ALBANIA nuk është përgjegjës për materialin e përdorur dhe / ose sjelljet e mbajtura nga lexuesit gjatë shfletimit të portalit. Ajo nuk merr asnjë përgjegjësi për transmetimin në kompjuterin e lexuesit të çdo virusi dhe përmbajtje me qëllim të keq që vjen nga palë të treta.

Botuesi dhe operatori i portalit në asnjë mënyrë nuk garantojnë saktësinë dhe besueshmërinë e opinioneve, deklaratave, udhëzimeve apo informatave të tjera.

 

6. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat personale të ofruara nga lexuesi mbrohen në përputhje me dispozitat e LIGJIT Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014

Çdo informacion personal i dërguar në portal do të përpunohet në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Çdo informacion jo-personal që i komunikohet botuesit dhe operatorit të portalit (duke përfshirë sugjerimet, idetë, hartat, dizenjot etj.) Do t’i japë të drejtën të përdorë, riprodhojë, shfaqë, kryejë, modifikojë dhe shpërndajë informacione të tilla jo-personale . Komunikimi i këtij informacioni do t’i transferohet automatikisht në LOVE IN ALBANIA, pa pagesë dhe me të gjitha të drejtat.

© loveinalbania.al